Szanowni Oferenci,
warunkiem przystąpienia do konkursu ofert jest wyrażenie w Waszej ofercie zgody o treści :

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich ww. danych osobowych przez administratora danych - Spółdzielnię Budowlano-Mieszkaniową „Klub Dwustu”
z siedzibą w Warszawie (zwanej Spółdzielnią), ul. Ekologiczna 22, w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego, podjęcia działań na żądanie osoby,
której dane dotyczą, przed zawarciem umowy oraz archiwizowania danych, aż do upływu terminów przedawnienia i dochodzenia roszczeń.
Wyrażam zgodę na upublicznienie moich danych osobowych przez administratora danych - Spółdzielnię Budowlano-Mieszkaniową „Klub Dwustu” z siedzibą w Warszawie,
w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego tj. ogłoszenia wyników konkursu na stronie internetowej Spółdzielni oraz w protokołach organów Spółdzielni.
Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.
Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej umieszczonej w siedzibie Spółdzielni oraz na stronie internetowej Spółdzielni www.klubdwustu.pl,
w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.


Czytelny podpis osoby udzielającej zgody …………………………………………….

 

 

Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa „Klub Dwustu” zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na wykonanie prac remontowych na balkonach budynku przy ul. Łuckiej 2/4/6 w Warszawie.

Zakres prac obejmuje:

I. wykonanie remontu generalnego 23 balkonów o łącznej powierzchni 124,2m2

1. Skucie gresu lub innej wierzchniej warstwy, skucie wylewki, izolacji, demontaż obróbki blacharskiej

2. Ułożenie izolacji z wywinięciem na ścianę min. 15 cm (pod ociepleniem) i wykonanie nowej obróbki blacharskiej

3. Wykonanie wylewki betonowej

4. Ułożenie izolacji powłokowej

5. Uzupełnienie ocieplenia i odtworzenie elewacji przy posadzce

6. Ułożenie gresu (mrozoodporny, antypoślizgowość min. R10, nasiąkliwość poniżej 0,5%) i fugowanie (kolorystyka gresu i fug do uzgodnienia)

7. Renowacja balustrady (odrdzewienie, przygotowanie podłoża, wymiana śrub mocujących na nowe, odporne na korozję, malowanie w kolorze białym)

II. wykonanie prac naprawczych na 6 balkonach

W celu uzyskania szerszych informacji o zakresach prac oraz w przypadku chęci dokonania oględzin miejsca prac prosimy o kontakt (w poniedziałki, wtorki i czwartki) z Administratorem budynku: Marcin Karaś, tel. 601 375 171

III. Dodatkowo prosimy o przedstawienie oddzielnej wyceny na renowację pozostałych balustrad balkonowych w budynku (nie objętych planowanymi remontami generalnymi), tj.:

odnowienie balustrad na 59 balkonach, tarasie oraz 28 sztuk portfenetrów o łącznej długości ok. 301mb

1. Odrdzewienie

2. Przygotowanie podłoża

3. Wymiana śrub mocujących na nowe (śruby odporne na korozję)

4. Malowanie (kolor biały)

Oferty powinny zawierać wycenę prac, przewidywany czas realizacji i okres gwarancji.

Oferty prosimy przesłać do dnia 30-06-2022r. na adres: biuro@klubdwustu.pl

Warunkiem rozpatrzenia złożonej oferty jest załączenie podpisanego oświadczenia następującej treści:

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich ww. danych osobowych przez administratora danych - Spółdzielnię Budowlano-Mieszkaniową „Klub Dwustu” z siedzibą w Warszawie, ul. Ekologiczna 22, numer KRS 0000075678 w celu przeprowadzenia konkursu ofert na wykonanie prac remontowych na balkonach budynku Łucka 2/4/6, aż do upływu terminów przedawnienia i dochodzenia roszczeń.
2. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.
3. Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.
Klauzula jest dostępna na stronie www.klubdwustu.pl w zakładce Rodo.

 

 

Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa „Klub Dwustu” zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na wykonanie prac remontowych na dachach budynków osiedla Moczydło Zachód (budynki Ekologiczna 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, Wąwozowa 31, 33, 35, Rybałtów 18, 20, Pod Strzechą 5, 7) w Warszawie.

Zakres prac:

- Ułożenie nowej warstwy gontu bitumicznego na istniejącym podłożu (stary gont) – łącznie ok. 900m2 (17 miejsc)

- Ułożenie nowego gontu wraz z wymianą podłoża (nowe deskowanie i papa podkładowa – ok. 30m2 (1 miejsce)

- Malowanie obróbek blacharskich – łącznie ok. 80m2

- Doszczelnienie obróbek, kominów itp. – łącznie ok. 120mb

- Naprawy elewacji (tynk) i malowanie – łącznie ok. 221m2

- Malowanie elewacji – łącznie ok. 30m2

- Montaż siatek zabezpieczających przed przesiadywaniem ptaków – łączni ok. 16,6m2 (4 miejsca)

- Montaż siatek zabezpieczających otwory wentylacyjne w kominach – łącznie ok. 180mb

- Wymiana 50mb rynien i 3 koszy zlewowych (1 budynek)

- Wymiana klapy wyłazu dachowego – 1 szt.

- Montaż 3 szt. „rzygaczy”

- Montaż wywiewek fi 75 – 2 szt.

- Montaż wywiewki kanalizacyjnej fi 110 wraz z podłączeniem do pionu (4 mb) i wyprowadzeniem ponad komin (1 mb)

- Wykonanie nowego przejścia przez dach dla wywiewki fi 110

- Doszczelnienie kosza i montaż 6mb siatki przeciw ptakom w rynnie dochodzącej do tego kosza

- Smarowanie 2 szt. strażaków na kominach oraz żaluzji wyrzutni dachowej

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Działem Technicznym Spółdzielni – tel. 22 648 89 45 do 47 wew. 19.

Oferty powinny zawierać wycenę prac, przewidywany czas realizacji i okres gwarancji.

Oferty prosimy przesłać do dnia 30-06-2022r. na adres: biuro@klubdwustu.pl

Warunkiem rozpatrzenia złożonej oferty jest załączenie podpisanego oświadczenia następującej treści:

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich ww. danych osobowych przez administratora danych - Spółdzielnię Budowlano-Mieszkaniową „Klub Dwustu” z siedzibą w Warszawie, ul. Ekologiczna 22, numer KRS 0000075678 w celu przeprowadzenia konkursu ofert na wykonanie prac remontowych na dachach budynków osiedla Moczydło Zachód w 2022r., aż do upływu terminów przedawnienia i dochodzenia roszczeń.
2. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.
3. Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.
Klauzula jest dostępna na stronie www.klubdwustu.pl w zakładce Rodo.