Szanowni Oferenci,
warunkiem przystąpienia do konkursu ofert jest wyrażenie w Waszej ofercie zgody o treści :

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich ww. danych osobowych przez administratora danych - Spółdzielnię Budowlano-Mieszkaniową
„Klub Dwustu” z siedzibą w Warszawie, ul. Ekologiczna 22, numer KRS 0000075678 w celu przeprowadzenia konkursu ofert na

……………………………………………………………………….
aż do upływu terminów przedawnienia i dochodzenia roszczeń.
2. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.
3. Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych
oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.

podpis