Szanowni Oferenci,
warunkiem przystąpienia do konkursu ofert jest wyrażenie w Waszej ofercie zgody o treści :

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich ww. danych osobowych przez administratora danych - Spółdzielnię Budowlano-Mieszkaniową „Klub Dwustu”
z siedzibą w Warszawie (zwanej Spółdzielnią), ul. Ekologiczna 22, w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego, podjęcia działań na żądanie osoby,
której dane dotyczą, przed zawarciem umowy oraz archiwizowania danych, aż do upływu terminów przedawnienia i dochodzenia roszczeń.
Wyrażam zgodę na upublicznienie moich danych osobowych przez administratora danych - Spółdzielnię Budowlano-Mieszkaniową „Klub Dwustu” z siedzibą w Warszawie,
w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego tj. ogłoszenia wyników konkursu na stronie internetowej Spółdzielni oraz w protokołach organów Spółdzielni.
Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.
Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej umieszczonej w siedzibie Spółdzielni oraz na stronie internetowej Spółdzielni www.klubdwustu.pl,
w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.


Czytelny podpis osoby udzielającej zgody …………………………………………….