Szanowni Oferenci,
warunkiem przystąpienia do konkursu ofert jest wyrażenie w Waszej ofercie zgody o treści :

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich ww. danych osobowych przez administratora danych - Spółdzielnię Budowlano-Mieszkaniową „Klub Dwustu”
z siedzibą w Warszawie (zwanej Spółdzielnią), ul. Ekologiczna 22, w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego, podjęcia działań na żądanie osoby,
której dane dotyczą, przed zawarciem umowy oraz archiwizowania danych, aż do upływu terminów przedawnienia i dochodzenia roszczeń.
Wyrażam zgodę na upublicznienie moich danych osobowych przez administratora danych - Spółdzielnię Budowlano-Mieszkaniową „Klub Dwustu” z siedzibą w Warszawie,
w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego tj. ogłoszenia wyników konkursu na stronie internetowej Spółdzielni oraz w protokołach organów Spółdzielni.
Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.
Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej umieszczonej w siedzibie Spółdzielni oraz na stronie internetowej Spółdzielni www.klubdwustu.pl,
w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.


Czytelny podpis osoby udzielającej zgody …………………………………………….
Zarząd Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „Klub Dwustu” zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty
na sprzedaż, dostawę i montaż wodomierzy i ciepłomierzy (wymianę legalizacyjną) dla niżej wymienionych budynków:


1. Rybałtów 20, Wąwozowa 33, 35, Ekologiczna 22 w Warszawie
Wodomierze zimnej wody – 203 szt.
Wodomierze ciepłej wody – 203 szt.
Ciepłomierze – 203 szt.
W/w urządzenia są montowane w szachtach technicznych na klatkach schodowych (pojedyncze przypadki montażu urządzenia w lokalu usługowym).

2. Ekologiczna 20, Wąwozowa 31, Pod Strzechą 7 w Warszawie
Wodomierze zimnej wody – 96 szt.
Wodomierze ciepłej wody – 96 szt.
Ciepłomierze – 96 szt.
W/w urządzenia są montowane w szachtach technicznych na klatkach schodowych (pojedyncze przypadki montażu urządzenia w lokalu usługowym).

3.Ekologiczna 24, 26, 28 i Rybałtów 18 w Warszawie – dotyczy tylko ciepłomierzy
Ciepłomierze – 88 szt.
W/w urządzenia są montowane w szachtach technicznych na klatkach schodowych.

Gwarancja na wodomierze i ciepłomierze powinna obejmować cały okres ich legalizacji.
Oferta powinna zawierać propozycję kwoty, za którą odkupione zostaną od Spółdzielni stare urządzenia.
Ciepłomierze powinny posiadać ultradźwiękowy przetwornik przepływu i baterie o żywotności nie krótszej niż 7 lat.

Oferty prosimy składać do dnia 10-05-2021r. na adres biuro@klubdwustu.pl
W przypadku pytań prosimy o kontakt z Działem Technicznym Spółdzielni: 22 648 89 45 do 47 wew. 19 lub 20.